Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  ŠKOLENÁ TÉMATA OSOBNOSTNÍ RŮSTKOMUNIKAČNÍ KURZYMANAŽERSKÉ KURZYLEKTORSKÉ DOVEDNOSTIKLIENTSKÝ PŘÍSTUP  
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY

ROZVOJ OsobnÍCH KVALIT

„Myslíte si buď že to dokážete, nebo že to nedokážete.
V obou případech máte pravdu.“

 

 • TIME MANAGEMENT: JAK SÁM SEBE ŘÍDIT V ČASE
  Sebeřízení, sebeorganizace a pracovní výsledky. Doporučení, best practices pro dobrý osobní time management. Aktivní versus reaktivní přístup. Řídím svůj den, nebo žiji ve vleku okolností? Respektování, využití principů fungování mozku a psychiky: Soustředění a výkonnost. Zacházení s vyrušováním. Eliminace časových ztrát. Zaměření pozornosti. Využívání podvědomí, dlouhodobé paměti. Více a méně funkční zvyky. Typické zažité zlozvyky a co s nimi. Paretovo pravidlo – výběr činností. Aktivita versus efektivita. Optimální komunikace. Jednoduché a funkční plánování. Priority a práce s nimi během pracovního dne a týdne. Jak pro stromy nepřestávat vidět les. Jak kvůli zahlcení denní operativou stále neodkládat práci na dlouhodobých, strategických záležitostech. Aktualizace osobních, příp. týmových návyků jako nástroj zvyšování výkonnosti. Více viz též zde.
  Přínos: Lepší sebeorganizace, schopnost funkčně a reálně plánovat. Větší soustředění, posílení osobní integrity, důraz na podstatné činnosti, strategičtější uvažování a jednání. Funkční evidence úkolů. Posílení schopnosti ustát časový tlak a udržovat si přehled nad souvislostmi svého jednání.

 • OSOBNÍ KONDICE, ODOLNOST A ZVLÁDÁNÍ STRESU
  Péče o vlastní odolnost, zdroje a sebe samotné. My sami jsme svým vlastním pracovním nástrojem: Není fér požadovat od svého nástroje trvale vysoký výkon a přitom o něj dost dobře nepečovat. Cílem programu je proto rozšíření rejstříku možných funkčních forem odpočinku a obnovy sil a výběr opatření pro vlastní praxi. Jak zvládat zátěžové situace, předcházet a čelit stresu. Možné způsoby, postupy, techniky zvládání. Individuální zátěžová odolnost (osobnostní zralost) jako „štít“ proti hrozbě stresu a poškození zdraví. Složky zátěžové odolnosti a možnosti jejího zvyšování. Best practices: jak to dělají ti, kteří vysoké pracovní nároky dnešní doby docela dobře zvládají? Možné zdroje odolnosti a jejich kombinace: postojové kvality – hardiness. Hodnocení situací, emoční seberegulace, práce s osobními návyky. Prezentace výzkumných zjištění v oblasti prevence burnout – vyhoření. Tipy pro péči o kondici - fyzické kompenzace, pohybové aktivity. Uvolnění jako opak napětí/stresu: relaxační techniky. Autogenní trénink a možnosti jeho využití. Osobní připravenost, pohotovost, komunikační „výzbroj“ v roli protistresového štítu.
  Přínos: Podpora osobní kondice, zvýšení zátěžové odolnosti a psychické stability pracovníků. Zvýšení schopnosti zvládat, „ustát“ i náročnější momenty, situace i období.

 • ZVLÁDNUTÍ PROKRASTINACE
  Prokrastinace, odkládání důležitých úkolů: módní „diagnóza“, nebo reálná potíž mnohých z nás? Racionální a iracionální odkládání. Proč téma prokrastinace výrazněji vyvstalo právě v dnešní době. Individuální souvislosti a mechanismy prokrastinace: Vnitřní bariéry (perfekcionismus, obava z nezdaru) – nemotivovanost nebo přemotivovanost – nejasno o tom, jak začít – nesoustředěnost. Jak vliv těchto faktorů, brzdí-li nás, překonat. Osobní důvod k práci a činnosti. Cíle, vize, hodnoty. Tlak a protitlak. Proč vždy nebývá zvýšení snahy všelékem. Posilování a paradoxy vůle. Přístup k sobě v činnosti. Mindfulness. Soustředění na další krok. Chronos a Kairos. Koncentrace a množství podnětů. Prostředí a práce s ním. Vybrané nástroje time managementu, které pomohou neprodleně soustředit pozornost na klíčové činnosti. Metody tréninku soustředění. Více viz též zde.
  Přínos: Konec iracionálního odkládání důležitých činností. Podpora soustředění na klíčové záležitosti, posílení individuální akceschopnosti.

 • OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE MBTI a její využití
  pro seberozvoj a pro spolupráci v týmu. Typologie MBTI zkoumá získané zaměření psychických funkcí jednotlivce ve čtyřech párových dimenzích, rozlišuje tedy 16 osobnostních typů. Poznání vlastních silných stránek a slabin prostřednictvím MBTI umožňuje lépe pochopit některé naše navyklé způsoby fungování. Z tohoto pochopení často plynou užitečné podněty pro seberozvoj. Dalším přínosem je lepší porozumění chování lidí, kteří jsou představiteli pro nás opačných preferencí. Nevnímáme-li správně, o co zde běží, můžeme tyto kolegy či osoby nám blízké v určitých oblastech pracovního stylu, chování či jednání pokládat za „divné“ a rozdílnosti mezi námi se mohou stát zdrojem nedorozumění a konfliktů. Pokud naopak pochopíme logiku zaměření našich opaků, můžeme naopak z rozdílností začít těžit, vzájemně se doplňovat.
  Přínos: Podrobnější poznání vlastního zaměření psychických funkcí a osobnostního typu, pojmenování si příležitostí a rizik, které z něj plynou. Využití typologie jako jedné z možností mapování svého potenciálu a následně jako dalšího impulsu pro seberozvoj a koncepční práci na sobě. Předcházení možným nedorozuměním ve styku s představiteli odlišných typů.

 • CHARISMA
  Přijímání člověka (a jeho přínosu a návrhů) druhými souvisí s jeho osobní působivostí. Vnímání charismatu v historii a dnes. Kouzlo v praxi: Spojení soustředěné přítomnosti, schopností a vřelého přístupu. Charismatický stav vědomí, mysli a pozornosti: Představa, odvaha, oddanost, uvolněnost. Sebevědomí. Dobrá vůle, úcta, důvěra. Charismatický projev: První dojem, význam řeči těla. Způsob mluvy a kontaktu s přítomnými. Charisma jako prostředek moci či jako nástroj služby druhým. Charisma, svoboda a odpovědnost. Překonávání překážek na cestě ke zvyšování osobní působivosti. Typy charismatu a jeho rozvíjení.
  Přínos: Poznání principů a souvislostí osobní působivosti, charismatu. Získání inspirace, nalezení pro sebe individuálně vhodného způsobu dalšího rozvoje..

 • SELF LEADERSHIP
  Autentické řízení sebe sama, svého fungování i svých vztahů v souladu s osobní, prožívanou vnitřní zkušeností. Dva póly: být a směřovat. Budu „obětí“ nebo „tvůrcem“? Svobodná volba, odpovědnost. Sebepoznání. Sebeakceptace, sebedůvěra, sebevědomí. Hodnoty, vize a záměr. Sebekoučování – model GROW. Autenticita. Opravdovost, osobní integrita. Následování vnitřního kompasu. Být sám sebou, objevovat, tvořit a následovat vlastní cestu ku prospěchu svému i druhých. Sebeřízení v procesu následování hodnot, priorit a cílů.
  Přínos: Posílení autonomního řízení osobní a profesní dráhy, posílení vnitřní integrity na životní cestě. Rozšíření rejstříku nástrojů pro aktivní ovlivňování vlastního vývoje, dosahování výsledků, autentické profesní a životní směřování.

 • WORK-LIFE BALANCE
  Dlouhodobá péče o vlastní kondici. Osobní analýza zdrojů a hrozeb. Vytipování oblastí pro aktivaci zdrojů a rozvoj péče o sebe. Nastartování změny: Jak postupovat, abychom nejenom velmi dobře věděli, co potřebujeme pro své zdraví dělat, ale abychom to skutečně dlouhodobě dělali. Metodika. Volba společných i individuálních konkrétních kroků, kterými posílíme a akcelerujeme péči o svou kondici.
  Přínos: Posílení strategické, dlouhodobé péče účastníků o svou osobní kondici (fyzickou, mentální, emoční i sociální) tak, aby jejich pracovní výkonnost zůstávala dlouhodobě udržitelnou. Motivace k systematické péči o sebe, kde třeba, nastartování dlouhodobé individuální péče o vlastní kondici a zdroje.


 
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
 
     
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia